• برگزاری دوره های آزاد آموزشی نقشه برداری
  • برگزاری دوره تخصصی GPS/GIS های ایستگاهی برای اولین بار بصورت رایگان در سطح استان البرز
  • همکاری با سازمان آموزشی فنی و حرفه ای استان البرز در راستای اجرای دوره های آموزشی نقشه برداری
  • همکاری با مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز در دپارتمان فنی و مهندسی
  • برگزاری دوره های آموزشی در کانون مهندسان ساختمان کرج
  • همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان کرج در واحد آموزش
  • برگزارکننده جلسات آموزشی در انجمن صنفی نقشه برداران استان البرز