نقشه برداری کلاسیک:

مساحی،تفکیک و تسطیح اراضی- افراز و پیاده کردن محدوده زمین- برداشت وضع موجود پلاک های ثبتی- پیاده کردن محور معابر شهری- حریم انتقال نیرو و رودخانه ها.

نقشه برداری مسطحاتی:

نقشه برداری ثبتی- برداشت وضع موجود- تعیین حدود املاک- جانمایی موقعیت پلاک بروی نقشه های هوایی و طرح نفضیلی- تعیین اضافه مساحت- تعیین موقعیت و پیاده سازی ملک در محل- تهیه نقشه املاک فاقد ابعاد جهت ارایه به شهرداری ها،اداره ثبت و غیره.

نقشه بردازی توپوگرافی:

تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای،شهری و مسیرها در کلیه مقیاس های اجرایی،مطالعاتی و نقشه های ازبیلت محاسبات حجم عملیات خاک برداری و خاکریزی- محاسبه متره احجام- تهیه مدل رقومی ارتفاعی زمین ( OTM-DEM)

نقشه برداری ساختمانی:

تعیین بر و کف ساختمان- کنترل محدوده ی خاک برداری و خاکریزی- کنترا شیب بندی محوطه ها،پارکینگ ها و ارتفاع سقف ها- کنترل ستون ها و رقوم زیر و روی تیرها و کف ها- کنترل نهایی استقرار بنای تکمیل شده در عملیات اجرایی ساختمان- تهیه نقشه های ازبیلت آپارتمان.

نقشه برداری مسیر:

میخکوبی و پیاده سازی مسیر وطراحی خط پروژه و پروفیلتیپ- تهیه و ترسیم پروفیل های طولی و عرضی.

نقشه برداری زیرزمینی:

طراحی و هدایت عملیات حفاری- اجرای نقشه برداری زیر زمینی جهت انجام پروژه های معدن، تونل و مترو.

نقشه برداری صنعتی:

تعیین محل نصب ماشین آلات و تاسسیسات صتعتی- نقشه برداری خطوط تولید- تهیه نقشه های ازبیلت_خطوط انتقال برق،گاز،آب و ..) کنترل نقشه های کارگاهی.

نقشه برداری دقیق:

نقشه برداری و ترازیابی در درجات مختلف- ارایه خدمات میکروژۀودری و کنترل سازه های دقیق مهندسی-طراحی شبکه مبنای عملیات نقشه برداری و نصب بنچ مارک های مناسب و نثبیت آنها بر اساس وضع موجود.

نقشه برداری ماهواره ای:

ارایه پروژه های نقشه برداری با (GPS) و تعیین موقعیت و منترل سازه ها توسط (GPS) – انتقال مختصات UTM به منطقه.

سیستم های اطلاعات جفرافیایی:

طزاحی و ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و زمینی (LIS) ، تهیه نقشه های GIS شهری و بروز کردن نقشه های قدیمی.

نقشه برداری دریایی:

تهیه نقشه های دریایی توسط اکیپ کامل اجرایی با تجهیزات کامل مرتبط.

نقشه برداری نوین:

اجرای پروژه های نقشه برداری با استفاده از اسکنرهای لیزری و پهباد.

همکاری با مهندسان سازمان نظام مهندسی و کارشناس رسمی قوه قضاییه و ارایه خدمات مرتبط.