تعمیرات و کالیبراسیون

در بسياري از كارگاهها شاهد اين موضوع هستيم كه مهندسين نقشه بردار اهميت و توجه زيادي نسبت به كاليبره بودن دستگاهي كه در اختيارشون قرار گرفته ندارند و اين موضوع در بلند مدت باعث بروز خطاهايي در اجراي پروژه ها به صنعتي و ساختماني دقيق مي شود،به عنوان مثال انحراف ترازهاي دستگاه در حين كار مي تواند نشانه اي براي كاليبره نبودن دوربين باشد به منظور جلوگيري از اين خطاهاي احتمالي مي بايستي با توجه به كاركرد دستگاه در حدود هر(( 6 ماه يكبار ))، دوربين توسط متخصصين مربوطه كنترل و کالیبره شود . در اين عمليات آزمايشگاهي ترازهاي كروي،ديجيتال ،خطاي كليماسيون افقي و قائم ،خطاي تيلت محورها، خطاي مركزيت محورهاي دوربين و خطاي EDM توسط دستگاه کولیماتور با توجه به آستانه ي مجاز خطا،مورد بررسي قرار میگیرند و رفع میشوند .